STODB
                   Stichting Talent Onderwijs Duin- en Bollenstreek in liquidatie


 Brief aan onze donateurs:


Noordwijk en Molenhoek, 4 juli 2018.

 

Aan:    de donateurs van Stichting Talent Onderwijs Duin- en Bollenstreek en

            de ouders die direct betrokken zijn bij de Da Vinci groepen van de OBS De Jutter, Noordwijk.

            

Geachte donateurs en ouders,

 

Het bestuur van de stichting heeft in de afgelopen jaren slechts indirect contact met u gehad. Graag hadden wij u rechtstreeks willen bedanken voor uw bijdragen ten behoeve van het talent onderwijs.

Wij zijn echter op een punt gekomen dat het bestuur een belangrijk besluit heeft moeten nemen en wil u met grote spijt in deze brief de volgende mededelingen doen. 

 

Bestuursbesluit d.d. 2 juli 2018.

Het bestuur van de Stichting Talent Onderwijs Duin- en Bollenstreek heeft in zijn bestuursvergadering van 2 juli 2018 definitief besloten de stichting met ingang van 4 juli 2018 te ontbinden. 

Dit besluit is genomen nadat vanaf oktober 2017 vele pogingen zijn ondernomen om nieuwe bestuursleden te werven. In genoemde vergadering is geconstateerd dat dit niet is gelukt.

De huidige bestuursleden leggen per 4 juli 2018 hun functie neer en treden vervolgens op als vereffenaar, waarbij de bevoegdheden als volgt zijn geregeld: Zowel Peter van Solinge als Rob de Koning zijn beiden afzonderlijk bevoegd, waarbij het financiële aspect door Peter wordt geregeld en het secretariële aspect door Rob.

Toelichting ten behoeve van onze donateurs.

 

Batig saldo.

De stichting heeft per 4 juli 2018 een batig saldo van € 1025,85. 

De penningmeester heeft alle binnengekomen donaties tot en met 2 juli 2018 overgemaakt naar het bestuur van de stichting Openbaar Basis Onderwijs ten behoeve van het Da Vinci onderwijs op de Jutterschool in Noordwijk.

De stichting is voor zijn inkomsten geheel afhankelijk geweest van donaties en heeft daardoor geen vorderingen op derden uitstaan. Omdat de stichting in liquidatie is kunnen ook geen gelden meer gedoneerd worden; Immers het bestuur is afgetreden en kan geen besluiten meer nemen. 

Dit saldo zal na betaling van lopende verplichtingen, bank, website, administratiekosten, etc. conform onze doelstelling worden uitgekeerd aan de stichting Openbaar Basis Onderwijs Duin- en Bollenstreek. Te zijner tijd, doch uiterlijk 1 januari 2019, zal de jaarrekening en verantwoording gepubliceerd worden. 

   

Donateur met overeenkomst.

De vereffenaars zijn voornemens de vereffeningsperiode formeel af te ronden per 1 januari 2019. De rechtspersoon STODB blijft gedurende die periode in stand. Dat betekent dat de stichting ook zijn ANBI-status tot 1 januari 2019 houdt.

Donateurs kunnen dus over het belastingjaar 2018 hun aftrekpost onder het ANBI-regiem laten vallen.

Donateurs met een vijfjaren contract zijn door het opheffen van de stichting niet gebonden de jaren vol te maken.

Het bestuur weet niet op welke wijze de stichting OBO en De Jutter het Da Vinci onderwijs in de toekomst willen regelen. Hiervoor kunt u het best met de directeur van de school of met de bestuurder van OBO contact opnemen.

 

Namens het bestuur van Stichting Talent Onderwijs Duin- en Bollenstreek,

Peter van Solinge, penningmeester STODB en  Rob de Koning, voorzitter STODB.